“Alleen met een onderbouwde nieuwe visie op wonen kunnen we stappen vooruit zetten”

Dendermonde trekt een wissel op de toekomst en werkt op verschillende fronten aan een stad die zowel voor inwoners, ondernemers als investeerders aantrekkelijk is. Schepen Marius Meremans (N-VA), verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, lanceerde daarom voor de zomervakantie het plan om een nieuwe visie op ruimtelijke ordening te ontwikkelen. Het schepencollege duidt nog dit najaar een bureau aan dat de uitwerking van deze nieuwe visie zal begeleiden.

“We hebben bij het begin van deze bestuursperiode binnen het schepencollege uiteraard uitgebreid gepraat over ruimtelijke ordening. In ons meerjarenplan werd opgenomen dat we een visie zouden ontwikkelen over een richtinggevend ruimtelijk kader, nu gaan we daarin zelfs een stap verder”, zegt schepen Marius Meremans. “Het aantal aanvragen voor nieuwe grote bouwprojecten bleef echter zodanig snel toenemen dat we voorlopig een pauze van een jaar hebben ingelast om onze nieuwe visie eerst vorm te kunnen geven. Alle eerder bevestigde projecten kunnen vanzelfsprekend worden uitgevoerd, maar voor grote woonprojecten nemen we even een adempauze.“

Geen bouwstop in Dendermonde, maar adempauze

„Het gaat niet over een bouwstop zoals in sommige andere steden. Vooral meergezinswoningen – meestal in kleinstedelijk gebied – zetten de leefbaarheid van een buurt of omgeving onder druk. Het is alvast een gevoel dat in Sint-Gillis heel sterk aanwezig is” zegt Meremans. Van deze tijdelijke stop wil het schepencollege gebruikmaken om een nieuwe visie op ruimtelijke ordening te ontwikkelen. “We willen bekijken of woonuitbreidingsgebieden eventueel niet kunnen worden herbestemd”, aldus Marius Meremans. “Hoe gaan we in de toekomst de open ruimte bewaren? Hoe zorgen we voor meer groen? Wat zal de impact zijn van het toenemend aantal inwoners op de woonkwaliteit? We willen de antwoorden op deze vragen voldoende onderbouwen en daarom komt er in opdracht van de stad een onderzoek dat als basis voor een nieuwe visie op wonen in Dendermonde zal dienen.”

Marius Meremans: “Ik ben ervan overtuigd dat alle belanghebbenden het nut van een nieuwe, gezamenlijke en onderbouwde visie inzien. Ik merk alvast bij veel architecten en ook bij kopers dat bijvoorbeeld het ecologische aspect van wonen sterk aan belang wint. De woonmarkt wil meer duurzame woningen, meer aandacht voor de leefbaarheid. De ideeën en opvattingen over het ruimtegebruik zijn veranderd. Daarom is ook een nieuw kader nodig, een aangepaste visie. Dendermonde heeft nog voldoende woonuitbreidingsgebied, maar hoe willen we daarmee omgaan. Ook als het aantal inwoners blijft stijgen.”

„Dendermonde moet opnieuw aantrekkelijk worden“

Er komt dus een nieuw ‘ruimtelijk beslissingskader voor beoordeling van de omgevingsvergunning voor wonen’. “We mikken op het najaar van 2021 om dit te finaliseren”, aldus Meremans. “We gaan luisteren naar de actoren op het terrein en ook via een luik participatie een gedragen visie ontwikkelen. We willen op dat vlak het verschil maken met vroeger. Dendermonde moet opnieuw aantrekkelijk worden voor investeerders en bedrijven die welvaart kunnen brengen voor onze burgers, deze omslag is al bezig en dat merken we aan een verhoogde belangstelling voor onze stad. Dendermonde moet meer zijn leidende centrumfunctie in de regio opnemen. Met de tijdelijke pauze voor bepaalde type bouwprojecten en het ontwikkelen van een actuele visie op ruimtelijke ordening willen we opnieuw een duidelijk overzicht krijgen zodat we daarna stappen in de juiste richting kunnen zetten.”

Lees ook deze artikels